Jaarverslag 2016

Hieronder treft u een beknopt jaarverslag aan over 2016.
Een uitgebreidere versie ligt voor belangstellenden ter inzage op het kantoor.

Voor het downloaden in PDF, klikt u deze link

 

Stichting Buurtcentrum A3

Jaarverslag 2016 (samenvatting)

 

Vanaf 15-10-2015 is het bestuur eigenaar van Buurtcentrum A 3.

Het bestuur wordt gevormd door 6 leden; er is 1 vacature

 

Er zijn 34 vrijwilligers actief voor het ontvangen van de gasten, het klaarmaken van de zalen, het koken, het leiding geven aan bingo, het eet- en lunchcafé en het draaien van bardiensten

 

De klussenploeg – nu 15  vrijwilligers – is na de koop direct aan de slag gegaan want er was veel achterstallig onderhoud te doen. Ook moest het gebouw beter worden geïsoleerd.
In november 2016 (voor het aanbrengen van het HR++ glas) waren we er hierdoor al in geslaagd het energielabel van het  gebouw omlaag te brengen van F naar D.

Werkzaamheden klussenploeg o.a.:
- het isoleren van de zolder
- het maken van een opslag- en werkruimte op zolder
- het vervangen van de schuur voor stalling van fietsen en opslag materiaal t.b.v. de grote zaal.

- het her betegelen van het achter terrein;
- het behandelen van houtrot in de kozijnen van de begane grond en de 1e verdieping van de
   oudbouw (1e fase);
- het vervangen van de stalen ramen door HR++ glas op de begane grond en op de
  1e verdieping  van de oudbouw (1e fase);
- het schilderen van de binnenkant van de kozijnen.

Ook het vele reguliere (onderhouds-)werk wordt door de klussenploeg gedaan.

 

Activiteiten

- door A 3 zelf georganiseerd:

Bingo, sjoelen, koersballen, koor

Eetcafé 55+, 2 mannenkookclubs, lunchcafé, vrij biljarten

Ook activiteiten door buurthuizen gezamenlijk georganiseerd zoals Samen Zomeren en fietstocht tussen de buurthuizen.

- door verenigingen:

Klaverjassen (2x per week), Biljarten (3x per week), Bridgen, EHBO, Jeugdschaken

- door andere organisaties:

Yoga, fitness, bloemschikken, tabletcursussen, (deels in combinatie met SWT/KBO/Triascollega,

Kookworkshops, bijeenkomsten van o.a. KBO en andere organisaties zoals wijkoverleg

Diverse activiteiten die door Evean Cursusbureau werden gestopt, zijn voortgezet door betrokken docenten.

Verhuur aan SWT voor diverse interne en externe activiteiten, formulierenhuis, mantelzorgcafé

 

Ruimtes:

Ontmoetingsruimte met bar            33 m²

Grote zaal (kan gesplitst worden)    117 m²

Biljartzaal                                          66 m²

Cursuszaal 1                                      26 m²

Cursuszaal 2                                      30 m²

Creativiteitsruimte                            30 m²

Keuken                                               40 m²

Sociaal Wijkteam                              100 m²: wordt tot 31-12-2020 gehuurd door gemeente


BALANS PER 31 DECEMBER 2016

 

 

 

 

 (x € 1,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIEF

 

 

 

 

 

31-dec-16

 

31-dec-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

. Onroerende en roerende zaken in exploitatie

269.025

 

282.825

. Investeringen gebouw

 

 

 

25.761

 

1.538

 

 

 

 

 

 

 

294.786

 

284.363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Roerende zaken ten dienste van

 

5.065

 

6.925

. Investeringen inventaris

 

 

 

2.047

 

2.727

 

 

 

 

 

 

 

7.112

 

9.652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

 

301.898

 

294.015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

. Gelden in depot Gemeente Zaanstad

 

60.000

 

60.000

 

 

 

 

 

 

 

60.000

 

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

. Debiteuren

 

 

 

 

 

5.776

 

8.181

. Overige vorderingen

 

 

 

1.584

 

347

 

 

 

 

 

 

 

7.360

 

8.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

 

 

. Kas

 

 

 

 

 

 

61

 

70

. Betaalrekening

 

 

 

 

4.734

 

1.751

. Spaarrekening

 

 

 

 

18.000

 

27.500

 

 

 

 

 

 

 

22.795

 

29.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

. Vooruitbetaalde verzekering 2017

 

2.851

 

0

. Verstrekte voorschot

 

 

 

100

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2.951

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

 

 

 

 

395.004

 

391.864

 

 

 

 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

 

 

 

 

 (x € 1,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIEF

 

 

 

 

 

31-dec-16

 

31-dec-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve

 

 

 

 

15.913

 

12.050

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

6.343

 

3.863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal

 

 

 

 

 

22.256

 

15.913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORZIENINGEN

 

 

 

 

 

 

 

Voorziening planmatig onderhoud

 

13.544

 

2.600

Voorziening aanschaf inventaris

 

 

4.500

 

4.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal

 

 

 

 

 

18.044

 

7.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGLOPENDE SCHULDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Lening gemeente Zaanstad

 

 

353.642

 

365.111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal

 

 

 

 

 

353.642

 

365.111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Schulden aan leveranciers

 

 

1.063

 

3.741

. Overige schulden

 

 

 

 

0

 

0

. Overlopende passiva

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal

 

 

 

 

 

1.063

 

3.741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

 

 

 

 

395.004

 

391.864